pakibti

pakibti
pakìbti 1. intr. J pasikabinti ant ko; kabėti už ko nors užsikabinus, užkliuvus; laikytis pasikabinus: Rasos karolėliai žieduose pakibo S.Nėr. Ant lapų pakibę lietaus lašai žėrėjo kaip brangiausi perlai J.Balč. Išsirito dvi ašaros ir pakibo ant blakstienų . Iškrito jam ašaros, karštos, didelės, ir pakibo ant žilos barzdos J.Marc. Pats jis pakibo ant kumelės . Jis pakibo ore ant medžio šakos . Apkabino, pakibo ant jo kaklo . Kilpai užsinėrus, kiškelis pakimba ore Ds. 2. intr. prilipti; prisikabinti iš apačios: Klumpiai pakibo, ir paslydau Šts. Nusigrandyk, eidamas į vidų, tavo klumpiai yr pakibę Šts. 3. tr. paimti už rankos, po ranka: Atradusi draugę, pakimba po pažastim ir nebepaleidžia I.Simon. Gaidienė, pakibusi Vilių, staiga pareiškia nebenorinti kaip ožka šokinėti I.Simon. Aitra ir Ramūnas nori Tairą pakibti po rankų Vd. | refl. tr.: Vilkas, pasikibęs Martynaitytę, išėjo kviesti kaimynų į vestuvių atšventę I.Simon. Ji tikrai svaigaliavo, ir jis turėjo pasikibęs ją vesti I.Simon. 4. intr. paturėti, palaikyti, padėti kam, ką keliant, traukiant: Opa, vyrai, pakìbkiam ir pakelsiam akmenį! Šts. Reik pakìbti bent į kalną Als. Jei pakimbì, ir įtrauka vežimą, o jei nepakìbsi, pradės nirsti arklys Als. 5. intr. truputį kabintis (apie žuvis): Eisiu žvejoti, bene pakibs Šts. 6. intr. pradėti priešintis, grumtis: Nepakibsi priš tokią galybę! Šts. 7. intr. pasmukti žemyn, kiek nukabti: Moters pakibusi apatinė lūpa tintaliavo . Skrybėlaitė pakibus ant šono . Kreivosios linijos apčiuopiamu pavyzdžiu gali būti pakibusi, išlinkusi telegrafo viela . 8. intr. laikytis, susilaikyti viršuje, nesiremiant į ką nors; laikytis, susilaikyti ore, erdvėje: Bėgimas nuo greito ėjimo skiriasi tuo, kad būna vienas momentas, kai abi kojos atitrūksta nuo žemės, ir kūnas pakimba ore V.Laš. Tuoj merga ir pakìbo ore Alk. Pakibo tolumoj, saulėlydžio krašte, mažas debesiukas P.Cvir. Džiaugsmingai nusigiedrijusiame danguje vėl pakibo raibi vanagai J.Balt. Žemė laisvai pakibo pasaulio erdvėje P.Slavėn. Saulė didžiuliu rausvu rutuliu pakibo akiratyje . Viršum aikštės buvo žemai pakibęs juodas šlapias dangus . Viršum perono buvo pakibusi speiguota migla . | prk.: Beviltiško liūdesio pajutimas pakibo ties vežimu, tyliai riedėjusiu vieškeliu . Pakibo tiršta, kamuojama tyla . Fašistinė grėsmė buvo pakibusi ties visu žemės rutuliu sp. Viršum jų nelaimė pakibusi – tą jaučia mano širdis .
◊ orè pakìbti likti be rezultatų, neišspręstam: Imperialistų politika Kinijoje pakibo ore sp. Visas klausimas pakimba ore . Pasitarimai pakibo ore .
\ kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; užkibti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pakibti — paki̇̀bti vksm. Dvi̇̀ ãšaros paki̇̀bo jám ant blakstienų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkibti — antkìbti (ž.) intr. prisikabinti, prilipti iš viršaus: Veizėk, tau ant nugaros dideliausis kleckas antkìbęs Slnt. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkibti — apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkibti — atkìbti intr. 1. atsiklijuoti, atlipti, atsikabinti: Popieriai seklyčioj atkibo Lnkv. 2. prk. atstoti, atsitraukti: Duok jam ropių, tegul atkimba rš. Kosulys nuo jos neatkibo rš. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibti — kìbti, kim̃ba, kìbo 1. intr., tr. R, K kabintis, segtis, lipti prie ko: Purvas kibo prie naginių, kone kas žingsnis reikėjo plėšte plėšti koją J.Balt. Minkyk, jei dar prie rankų kim̃ba [tešla] Slnt. Kibiraĩ kim̃ba prie drabužio J. Kibių sėklos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukibti — nukìbti intr. 1. nusikabinti nuo ko nors: ^ Erkė neprigėrusi nenukimba nuo kailio Mžš. 2. nusitverti už ko nors: Nenukim̃ba už darbelio nė par kiek laiko Gršl. Nesu nukìbusi už bulvių mentės (nesu bulvių kasusi) Gršl. 3. nukabti, nusvirti žemyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakabti — pakàbti intr. 1. pakibti, imti kabėti: Žiemą per atlydį pašalėse pakamba ilgi ledai Rk. | prk.: Gyvybė ant plaukelio pakãbusi BŽ54. 2. būti virš ko nors, grėsti: Juodas debesis pakamba ties apylinke rš. kabti; atkabti; nukabti; pakabti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakarti — 3 pakarti intr. pakabti, pakibti: Nuo viršutinių dantų iki gerklės ėjo didelis raudonas plyšys su pakarusiais mėsgaliais rš. karti; apkarti; atkarti; nukarti; pakarti; užkarti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibimas — pakibìmas sm. (2) → pakibti 8: Tas pakibimas (prk. neaiški padėtis) dar labiau mane žudė rš. kibimas; įkibimas; pakibimas; prikibimas; sukibimas; užkibimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikibti — prikìbti 1. intr., tr. prisikabinti, prilipti prie ko nors: Dagys prikim̃ba prie rūbo, dulkės prie kojų KI66. Daug suodžių prikibo ant šurštyno (kamino) N. Spaliai prikìbę J. Veizėk, kas tau pri nugaros prikìbo Slnt. Marškiniai pri nugaros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”